35,8 miljoner till församlingarna

35,8 miljoner kronor delas ut till Svenska kyrkans pastorat och församlingar i Växjö stift från prästlönetillgångarna. Det klubbades av stiftsfullmäktige i dag, då årsredovisningen för 2015 fastställdes.

– Tillsammans med kyrkoavgiften är utdelningen från prästlönetillgångarna en mycket viktig del av församlingarnas finansiering av verksamheten, säger Claes-Göran Johansson, avgående chef för Växjö stifts egendomsenhet.

Det utdelningsbara överskottet från förvaltningen av prästlönetillgångarna uppgick 2015 till 93,5 miljoner kronor jämfört med 57,4 miljoner kronor 2014.
Värdeökningen i prästlönetillgångarna realiserades under året, vilket ökade resultatet med drygt 45 miljoner kronor. Stormen Egon gjorde att avverkningar fick läggas om från gallringar till upparbetning av vindfällen vilket resulterade i kraftigt minskad massavedsvolym.

Kapitalförvaltningen har de senaste tre åren gått mycket bra och per 2015-12-31 uppgick den orealiserade värdeutvecklingen i prästlönefonden till drygt 49 miljoner kronor. Detta påverkar i enlighet med regelverket utdelningskravet och för att utjämna utdelningarna över åren med syfte att kunna erbjuda pastoraten en så jämn och hög utdelning som möjligt vidtogs några åtgärder under hösten 2015.
I skogsförvaltningen minskades utbudet av rotposter vilket minskade resultatet med drygt 19 miljoner kronor. Detta virke kan senare vid behov och lämpligt tillfälle säljas och bidra till utdelningen. Investeringar i skogsbilvägnätet tidigarelades och kostnaden ökade med drygt 3 miljoner kronor jämfört med budget.

Utdelningen uppgår till 250 kronor per andel. Detta innebär att 35,8 miljoner kronor delas ut till församlingar och pastorat och lika mycket till går till Svenska kyrkans utjämningssystem. Totalt delas 71,6 miljoner kronor ut och 70,3 miljoner kronor balanseras till kommande år.

Årsredovisningens resultat- och balansräkningar för Växjö stift fastställdes också av stiftsfullmäktige i dag. Växjö stift redovisar ett överskott motsvarande 3 003 000 kronor för verksamhetsår 2015. Budgeterat resultat var noll för 2015. Avvikelsen jämfört med budget beror framför allt på lägre kostnader med anledning av vakanser under året, lägre kostnader för rekrytering till kyrklig tjänst samt kostnader för bidrag till församlingar och pastorat. Även lägre finansiella intäkter har påverkat 2015 års resultat.

Fakta om prästlönetillgångar
Prästlönetillgångar är jord, skog och fondmedel som förvaltas i stiftelseliknande form. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Prästlönetillgångarna i Växjö stift förvaltas av egendomsnämnden på uppdrag av stiftsfullmäktige, och administreras av egendomsenheten på stiftskansliet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.