Så ska kvaliteten på högskolan säkras

Svenska Dagbladet Debatt 14 december 2015

På tisdag lämnar regeringen ett förslag till riksdagen på ett nytt system som ska säkra kvaliteten på utbildningarna och främja kvalitetsutveckling vid Sveriges universitet och högskolor. För utbildningar där det finns ett särskilt behov av att få en nationell bild av kvaliteten, som lärarutbildningen, kommer också utbildningsvärderingar att ske regelbundet. Det här är ett skarpt system där examenstillstånd fortfarande kan ifrågasättas och återkallas om inte utbildningar håller måttet. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Det kräver en hög kvalitet på utbildningarna vid våra universitet och högskolor. Studenter ska alltid känna sig trygga med att de får en bra utbildning.

Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige när det gäller antal anställda och vi har nära 400 000 studenter i Sverige. Att fler lär sig mer via högre utbildning blir också alltmer avgörande för framtidens jobb och konkurrenskraft, men även för att ge människor ökad frihet att forma sina egna liv. Högre utbildning och forskning av hög kvalitet är också centralt för Sveriges jobb och tillväxt. Sverige är ett litet exportberoende land som ska konkurrera med kunskap. Inte med låga löner.

En så omfattande och central verksamhet för vårt samhälle måste ha ett välfungerande och tillförlitligt system för att kontrollera och främja kvaliteten på utbildningarna. Allt annat vore slöseri med skattemedel och människors tid.

För att stärka kvaliteten på Sveriges högskoleutbildningar föreslår regeringen att myndigheten Universitetskanslersämbetet får ansvar för ett nationellt kvalitetssäkringssystem med inriktning både på kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling. Det nya nationella systemet ska bli mer sammanhållet än i dag genom en starkare koppling mellan det kvalitetsarbete som sker på universitet och högskolor och Universitetskanslersämbetets egna granskningar.

Den förra regeringens system hade här allvarliga brister som gjorde att Universitetskanslersämbetet, efter en utvärdering av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA, inte längre uppfyllde de europeiska principerna och uteslöts ur ENQA. För att skapa legitimitet för svensk högre utbildning utomlands är det viktigt att det nya systemet utformas i linje med de internationella principer som finns för kvalitetssäkring.

Det tidigare system som fanns kritiserades även för att det fokuserade allt för mycket på bara vissa delar av utbildningarna och inte heller utvärderade alla utbildningar. Det vill vi ändra på. Regeringen föreslår att det nya systemet ska bestå av fyra komponenter, där dagens system med examenstillståndsprövningar och utbildningsutvärderingar kompletteras med två nya komponenter; granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och tematiska utvärderingar.

Regeringens förslag på kvalitetssäkringssystem består av:

1. Universitetskanslersämbetets uppgift att pröva examenstillstånd och rätten att enligt lag utfärda examina är fortsatt en central komponent i kvalitetssäkringssystemet.

2. En ny komponent är granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som har till syfte att dels kontrollera att kvalitetssäkringsarbetet leder till hög kvalitet, dels att bidra till kvalitetsutveckling. Om ett lärosäte får sitt kvalitetssäkringssystem underkänt kommer Universitetskanslersämbetet ansvara för extern granskning av lärosätet till dess att bristerna är avhjälpta. Ett underkänt kvalitetssäkringsarbete på ett lärosäte bör också leda till att ett ökat antal utbildningsutvärderingar genomförs till dess det är säkerställt att lärosätet självt kan bära det ansvaret igen.

3. En fortsatt viktig och utvecklad komponent i systemet är utbildningsutvärderingar där Universitetskanslersämbetet kommer genomföra utvärderingar av ett urval utbildningar. Utbildningsutvärderingar ska kunna göras antingen vid enstaka lärosäten eller vid samtliga lärosäten för att få en nationell bild av kvaliteten på en viss utbildning. Utbildningsutvärderingar bör i första hand initieras av Universitetskanslersämbetet, men de ska även kunna genomföras på uppdrag av regeringen. För utbildningar som leder till yrkesexamen där det finns ett särskilt behov av att få en nationell bild av kvaliteten, som lärarutbildningen, kommer också utbildningsvärderingar att ske regelbundet.

4. En ny komponent tematiska utvärderingar kommer utgå från viktiga uppgifter som är centrala kvalitetsaspekter i högre utbildning. Det kan till exempel handla om breddad rekrytering, internationalisering och jämställdhet, vilka är viktiga kvalitetsaspekter för den högre utbildningen. Dessa utvärderingar kan bidra till viktig kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat det ger.

Genom det nya systemet med dess fyra komponenter kommer Universitetskanslerämbetets granskningar och lärosätenas kvalitetssäkringsarbete att komplettera varandra och skapa ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem. Det kommer ge en bred och mer heltäckande bild av kvaliteten på högre utbildning som väl stämmer överens med fastslagna internationella riktlinjer.

Systemet är brett förankrat och framtaget i samråd med företrädare för såväl universitet och högskolor, som studenter och arbetsliv. Det är också ett skarpt system där examenstillstånd fortfarande kan ifrågasättas och återkallas om inte utbildningar håller måttet. Med regeringens förslag får vi ett system som inte bara kommer kvalitetssäkra högskolans utbildningar utan även främja kvaliteten på dem. På så sätt lägger vi ytterligare en hörnsten i arbetet för att nå målet att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation.

Helene Hellmark Knutsson (S)

minister för högre utbildning och forskning

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.