Polisen har inget register över utsatta EU-medborgare

Polisen har på regeringens uppdrag redovisat en nationell lägesbild beträffande brottslighet kopplad till tiggeri och utsatta EU-medborgare.

Arbetet har skett genom att intervjua en mängd polisanställda, analysera ett stort antal polisanmälningar samt ett mindre antal intervjuer med utsatta EU-medborgare.

Syftet med lägesbilden är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige. Det för att skapa bättre förutsättningar för polisen att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten. Men framför allt för utveckla samordning och samverkan mot människohandel.

– Det vi har gjort är att ställa ett antal frågor för att upptäcka misstänkt brottslighet i ett tidigt skede. Polisen har inte gjort någon kartläggning av utsatta personer, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen.

Information har sparats i enlighet med polisdatalagen

I lägesbilden redovisas metoden för hur information samlats in och lägesbilden skapats. Som en del av metoden har ett mindre antal utsatta EU-medborgare intervjuats. Att prata med människor för att få information, är en central del av det polisära arbetet. Information har sparats i enlighet med polisdatalagen och annan relevant lagstiftning. Precis som vid allt annat polisärt underrättelsearbete.

Det har inte förekommit något register eller någon förteckning över personuppgifter. Efter att arbetet med att skapa lägesbilden nu avslutats kommer all information att raderas (så kallad gallring), om den inte behövs för att utreda brott eller bedriva underrättelsearbete mot brottslig verksamhet. Den kvarstående informationen är den som finns att läsa i den offentliga lägesbilden.”

Polisen har inte fotograferat enskilda individer

I arbetet med att skapa lägesbilden har inga individer fotograferats. ID-handlingar har i vissa fall fotograferats i syfte att dokumentera nödvändiga uppgifter och kunna bedriva brottsutredning i samarbete med polismyndighet i ursprungslandet. Fotografering har skett i enlighet med personuppgiftsregleringen och raderats när de inte längre behövts.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.