Debatt. Bättre attityd och beteende i trafiken krävs när staden grävs upp.

Ett ökat resande och byggande kommer att påverka trafikmiljön negativt en tid framöver. Därför krävs större hänsyn i trafiken. Det menar NTF i en debattartikel

En majoritet av Jönköpings trafikanter känner allmän irritation i trafiken. Stora infrastrukturprojekt och en växande stad kommer att öka trycket på det redan hårda trafikklimatet. För att det inte ska leda till fler dödsfall och skador krävs mera hänsyn och bättre samspel i trafiken – av alla, menar NTF Jönköpings län.

Det är rekord för cyklandet i Jönköping. Statistiken visar att cyklingen ökat med 50% de senaste fem åren. Utvecklingen är i linje med stadens arbete för att det hållbara resandet ska öka parallellt med att staden ska växa samt den förtätning och utbyggnad av Jönköping som pågår.

Fler ska cykla och gå
För att stadens tillväxt inte ska ske på bekostnad av hälsa och miljö på grund av ökad motorburen trafik, arbetar staden med utmaningen att invånarna i staden och pendlare ska cykla och även gå lite längre sträckor. Nytänk kring stadsplanering och infrastrukturförbättringar är viktiga målbilder för stadens arbete. Det hållbara resandet har dock ytterligare en dimension där staden inte ensamt kan göra jobbet, utan det involverar även den enskilda trafikanten – hänsynen och samspelet i trafiken. Många trafikanter i Jönköping upplever att trafikklimatet hårdnat och att konflikterna mellan fotgängare, cyklister och bilister blivit fler. Arbetet med nya stadsdelar men även planeringen av den nya hastighetsbanan kommer på sikt erbjuda nya kollektivtrafikmöjligheter. Men innan vi är där kommer dessa att skapa störningar och omläggningar av trafiken, varför trafikmiljön i vissa avseenden kommer att bli värre innan den blir bättre. Vi ser därför en klar risk för att andelen olycksfall i trafiken kommer att öka. I synnerhet fotgängare och cyklister är extra utsatta under denna omvandlingsperiod, både för att de är oskyddade trafikanter och för att dessa grupper ska stå för en ökad andel av transporterna.

Känner allmän irritation
NTF Jönköpings län har en ständig dialog med samtliga trafikantgrupper och vi kan konstatera att samtliga känner allmän irritation i trafiken. De flesta tycker även att de visar mer hänsyn mot andra än vad de själva får tillbaka. Särskilt cykelolyckor har varit i fokus då detta är en grupp där skadorna ökar. I en fältstudie från 2012 studerade forskare från SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum beteendet hos 20 cyklister i trafiken. De utrustades med en kamera och resultaten analyserades i efterhand. Bland annat drogs slutsatsen att risken för olyckor var som högst när underlaget var dåligt men också när cyklisten befann sig i korsningar där möten med gångtrafikanter och bilister uppstod. Dessa möten präglades ofta av missuppfattningar mellan cyklisten och de mötande trafikanterna. Kort sagt, olyckor uppstod när man missuppfattade varandra och förväntade sig ett annat beteende från den mötande trafikanten.

Öppnare tankesätt
För att undvika missförstånden i trafiken behövs ett öppnare tankesätt, där vi i högre grad sätter oss in i andra trafikanters perspektiv. Det är inte självklart att fotgängaren förstår att ett pling på cykelns ringklocka betyder ”ursäkta kan du flytta på dig”. Det är inte självklart att cyklisten förstår att bilisten saktar ner för att släppa förbi fotgängaren, men inte cyklisten som kommer strax bakom. Vi måste tala om våra avsikter i trafiken, men samtidigt ha en beredskap för att avsikterna kan missförstås. Ögonkontakt i kombination med tydliga signaler kan dock göra att vi bekräftar varandra, minskar irritationen och därmed blir öppnare inför oväntade situationer.

Trafiksäkerhetsarbetets ”mjuka” beståndsdelar, som informationsspridning kring hänsyn och samspel, är inte längre en del av statens systematiska trafiksäkerhetsarbete. Civilsamhället har därför en viktigare roll än någonsin tidigare att skapa en gemensam målbild kring hänsyn och samspelet i trafiken. När det dessutom gäller ett arbete med beteendeförändring i trafiken så är det som i övriga fall i livet, det enklaste och effektivaste är att se över sitt eget beteende och sina vanor och förändra andra genom att vara ett gott föredöme och visa hänsyn.

NTF Jönköpings Län

 

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.