Bara en möjlig väg framåt för trafiken i Jönköping

Det sprids nu i media en artikel från fem före detta moderater som svartmålar trafiksituationen i Jönköping och ger en felaktig bild av utvecklingen.

Det finns bara en möjlig väg framåt när det gäller trafikplanering i större stadskärnor och det är att få till stånd en ökad överflyttning från bil till hållbara transportsätt som gång, cykel, buss och tåg. När städerna växer skapas också underlag för framtida kollektivtrafiklösningar med större kapacitet som spårvagn och system med längre bussar med högre kapacitet. Om inte denna överflyttning lyckas går man i takt med ökad befolkning mot en trafikinfarkt där antal bilar i stadskärnan ständigt ökar.

Denna insikt har i dag alla kommuner över 100 000 invånare när man utformar sin trafikplanering. Även om miljövänliga drivmedel för bilar går framåt så finns det en gräns för hur många bilar som kan finns i stadskärnan av utrymmesskäl och trängselskäl och för att kunna ha en trivsam stadsmiljö.

I Jönköpings stadstrafik sker en ökning av antal resenärer i kollektivtrafiken på våra bussar men vi måste öka takten i överflyttning från bilresor då befolkning växer snabbare än vi hade planerat. Detta måste ske genom att bussen upplevs som ett konkurrenskraftigt alternativ med hög komfort och pålitlighet. Då måste bussens framkomlighet prioriteras och kapaciteten höjas. Den framgångsrika signalprioritering av bussar genom rondeller och andra trafiksystem som genomförts de senaste åren är ett bra exempel på detta och ett led i prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet som måste fortsätta ytterligare.

Elcykelförsäljningen har blivit en succé i Jönköpings kommun. I dag ser vi en tydlig överflyttning av bilresor till elcykel som är en stor potential för framtiden. Elcyklar innebär att de många backar som finns kring stadskärnan inte längre avhåller folk från att cykla. Därför måste vi fortsätta bygga ut cykelvägar och på andra sätt underlätta och prioritera transportslaget cykel. Ett cykelprogram med denna inriktning antogs nyligen i fullmäktige i stor enighet.

De nya infartsparkeringar som skapats vid Jordbron och Rosenlund är också på väg att bli en succé. Samtliga cykelboxar vid Jordbron är uthyrda och lika många står på kö vilket gör att vi nu jobbar med att utöka antalet cykelboxar. Infartsparkeringar är ett sätt att göra det enkelt att undvika att ta med bilen sista biten in i stadskärnan.

Även om det är helt nödvändigt att prioritera de hållbara transportsätten i trafikplaneringen så är det dock inte så att ingenting görs för att även underlätta framkomligheten för bilen. Ett exempel på detta är det pågående arbetet med att skapa en ny länk kallad John Bauergatan. Den planeras att gå på andra sidan Kålgården och kommer då att avlasta Museirondellen och Teaterrondellen. En annan åtgärd som planeras är förlängning av Barnhemsgatan ut mot Ljungarums trafikplats som skulle avlasta tung trafik in i stadskärnan.

När det gäller den pågående hastighetsöversynen kombinerad med hastighetsdämpande åtgärder så är det ett arbete med syfte att värna oskyddade trafikanter. Samma arbete pågår över hela landet och leder bevisligen till färre allvarliga olyckor för oskyddade trafikanter i form av gående och cyklister. I centrala Jönköping och Huskvarna finns ett stort folkligt stöd för dessa åtgärder där medborgarna ofta kräver ännu kraftfullare åtgärder.

Anders Samuelsson (C)
Ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.