Munksjö inför ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Munksjö inför ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner baserat på utvecklingen av aktievärdet

Munksjö Oyj:s styrelse har godkänt ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, som baserar sig på utvecklingen av Munksjös aktievärde. Syftet med programmet är att öka bolagets värde på lång sikt samt att säkerställa att ledningens målsättningar och aktieägarnas intressen är sammanlänkade.

Programmet löper 2016-2018 och eventuell utbetalning sker våren 2019 om de av styrelsen satta resultatmålen uppnås.

Resultatkriteriet för programmet är relaterat till totalavkastningen på Munksjös aktie (TSR, total shareholder return) inom den treåriga intjänandeperioden. En förutsättning för utbetalning är, förutom att det ovannämnda kriteriet uppnås, att en av styrelsen uppsatt miniminivå för Munksjös EBITDA nås.

Eventuella utbetalningar som en följd av programmet kommer att betalas antingen kontant eller i Munksjös aktier enligt vad styrelsen beslutar.

Om kriteriet för programmet 2016-2018 uppnås till fullo motsvarar värdet på den maximala summan av utbetalningarna från programmet värdet av cirka 580 000 aktier (brutto före avdrag av tillämpliga skatter).

Programmet har ett tak som maximerar bruttoutbetalningen till ett belopp som motsvarar 200 procent av deltagarens årslön. Vid sidan av det ovannämnda taket för det långsiktiga incitamentsprogrammet tillämpar bolaget en maximigräns för alla rörliga ersättningar utbetalda inom ett enskilt år. Enligt denna maximigräns får summan av alla rörliga kort- och långsiktiga incitamentsersättningar utbetalda av bolaget inom ett enskilt år (med undantag av eventuella projektbonusar) inte överskrida en viss procentsats av bolagets EBITDA, i enlighet med vad styrelsen beslutar.

Munksjö tillämpar en policy om aktieinnehav beträffande koncernens ledningsgrupp. Enligt denna policy förväntas medlemmarna i ledningsgruppen att ackumulera ett aktieägande i bolaget som till sitt värde motsvarar minst vederbörande ledningsgruppsmedlems årslön skriver Munksjö i ett pressmeddelande.

För att stödja att denna policy följs, förväntas medlemmarna i ledningsgruppen behålla minst femtio procent av incitamentsaktierna de erhållit i programmet (beräknat som netto efter avdrag av tillämpliga skatter).

Om incitamentsutfallet betalas kontant, förväntas minst femtio procent av summan användas till att förvärva aktier på marknaden. Dessa två alternativ gäller till dess att ledningsgruppsmedlemmens aktieinnehav i Munksjö motsvarar dennes årliga bruttolön.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.