Region Jönköpings län får ett överskott på 310 miljoner

Resultaten för de 48 mål som beslutats i budget och flerårsplan kring bland annat tillgänglighet, ekonomi, producerad hälso- och sjukvård och övriga åtaganden som regionen har.

Året har präglats av att forma arbetet inom regional utveckling, arbetet med åtgärdsplan för bättre vård och lägre kostnader i somatisk vård samt omställningsarbetet i samband med förändrad organisation i specialistsjukvård.

Förändringsarbetet ”Tillsammans för god och jämlik vård” genomförs för att ge invånarna jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet på ett resurseffektivt sätt.

– Samtidigt som det pågår en stor förändring av organisation och verksamhet gör medarbetarna en stor insats för att ge invånarna en god vård med stor tillgänglighet, säger regionrådet Mia Frisk (KD), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Måluppfyllelsen har ökat
Delårsrapporten visar att 37 av 48 mål nås helt eller delvis, totalt 77 procent.

Region Jönköpings län beräknas få ett överskott på 310 miljoner kronor för 2015, 15 miljoner högre än budgeten. Det innebär ett investeringsutrymme på 685 miljoner kronor och att målet om egenfinansiering nås skriver Region Jönköping län på sin hemsida.

Fortsatt hög tillgänglighet i primärvården
Bland de mål som nås helt eller delvis finns kontakt med vårdcentral och väntetiden för läkarbesök i primärvården. Antalet besök till andra personalgrupper än läkare har ökat med cirka tre procent. Nya patientlagen från årsskiftet har också gjort att nästan 900 personer boende utanför länet har valt vårdcentraler i Jönköpings län.

Allt fler invånare tackar ja till de hälsosamtal som vårdcentralerna erbjuder vissa åldersgrupper, vilket innebär att 1000 fler samtal genomförts i år jämfört med 2014.

För att klara det ökade behovet av hälsoundersökningar av asylsökande har också två mobila asylteam skapats inom primärvården.

Högst 60 dagars väntan
Väntetiden högst 60 dagar till första besöket i den specialiserade vården, högst 30 dagar till radiologi och klinisk fysiologi klaras också, medan övriga mål, bland annat hjälp inom fyra timmar på akutmottagning, klaras delvis.

Antalet vårdtillfällen i den somatiska vården är i nivå med förra året, men vårdtiderna fortsätter att minska, liksom vårdplatserna. Antalet operationer i slutenvården fortsätter också att minska, samtidigt som de dagkirurgiska operationerna ökar. Detta är helt i linje med den åtgärdsplan som finns för att minska kostnaderna i den somatiska vården med 150 miljoner kronor, i syfte att komma tillrätta med budgetunderskottet som bedöms bli cirka 164 miljoner kronor i somatisk vård 2015.

– Vi har en bra tillgänglighet och stabil ekonomi i vår verksamhet, men utmaningen är att minska kostnaderna i den somatiska vården, säger Mia Frisk. Nu pågår därför ett arbete med att revidera åtgärdsplanen och konkretisera den, för att få full effekt.

Färre inläggningar i psykiatrisk slutenvård
Inom den psykiatriska vården pågår arbete med bland annat ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar och färre inläggningar i slutenvård, men också att minska sena återbud och uteblivna besök. Barn- och ungdomspsykiatrin klarar nästan sina väntetider för besök och påbörjad utredning.

Målet att ge alla patienter som är rökare remiss till rökavvänjare inför operation klaras inte, men här planeras bland annat en informationskampanj för att förbättra processen.

Allmäntandvården klarar sitt mål om tid till undersökning, och prognosen pekar på ett ekonomiskt överskott, men däremot är väntetiderna till specialisttandvården längre.

Allt fler reser kollektivt
Området trafik och infrastruktur klarar delvis de fyra målen om nöjda kunder, samtidigt har målet om resandeökning uppnåtts med råge, då resandet ökat med 10,7 procent i kollektivtrafiken jämfört med samma period 2014. Under 2015 har ett nytt pris- och zonsystem införts och sedan årsskiftet finns ett nytt ungdomskort som är mycket populärt.

Satsningar på rekryteringar
Sjukfrånvaron för både män och kvinnor är högre än målet, vilket är en nationell trend. Målet att minska beroendet av bemanningsföretag uppfylls inte heller, men här pågår en stor satsning på AT-och ST-läkare och rekrytering av utlandsutbildade.

Det finns en positiv trend med fler anställda läkare med specialistkompetens. Totalt sett har Region Jönköpings län under första halvåret 2015 ökat antalet årsarbetare med drygt 90 personer, en ökning som även beror på att nya verksamheter tillkommit.

Regional utveckling
Sedan Region Jönköpings län bildades 1 januari 2015 ingår också det regionala utvecklingsansvaret, som omfattar arbetsmarknad, utbildning, attraktivitet och infrastruktur.

Regional utveckling har ett statligt uppdrag att besluta om och följa upp regionalt tillväxtarbete, men också skapa arenor för möten i syfte att matcha arbetsmarknadens behov med utbudet av kompetens.

Regional utveckling arbetar bland annat med att utveckla ett större integrationsprojekt, ta fram en innovationsstrategi och bedriver sedan många år en företagsjour som hittills räddat cirka 1000 anställningar.

Höghastighetsjärnväg planeras
Inom utbildningsverksamheten finns ett nära samarbete med Jönköpings University Ett stort arbete pågår också inför kommande förhandlingar kring satsningen på höghastighetsjärnväg i Sverige där Jönköping kommer att bli en knutpunkt.

Regionens EU-information till ungdomar har nominerats av Sverige som ”bästa exempel” till EU-kommissionen och ska spridas i hela Europa.

Regiondirektör Agneta Jansmyr poängterar de insatser som görs inom alla verksamheter inom Region Jönköpings län:

– 2015 är ett år då vi gått in i nya arbetsområden och arbetsformer både i regional utveckling och hälso- och sjukvård. Medarbetare och chefer gör ett fantastiskt arbete för att fortsätta förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region för invånarna.

Störst förtroende
Regionens invånare har störst förtroende i landet för hälso- och sjukvården och är nöjdast i landet med primärvården. Att verksamheten är mycket bra visas även av att Länssjukhuset Ryhov är etta för tredje året och Värnamo sjukhus fyra i Dagens Medicins ranking av landets medelstora sjukhus. I maj tilldelades medarbetare i länet Dagens medicins guldskalpeller för Årets entreprenör och Årets innovatör.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.