Förlorade striden- ska betala över 900 000

Under torsdagseftermiddagen vid 14-tiden meddelade tingsrätten i Jönköping domslutet i fallet där barnmorskan Ellinor Grimmark har sökt jobb på länets samtliga sjukhus, men har nekats anställning på grund av att hon inte kan utföra aborter, det för hennes tro. 

Ellinor Grimmark stämde Region Jönköpings län på 140 000 kronor i skadestånd och diskrimineringsersättning efter att ha nekats tjänst som barnmorska på samtliga tre sjukhus i regionen. Det för att hon har vägrat att utföra aborter på grund av hennes religiösa tro. Men arbetsgivaren menar att detta ingår i en barnmorskas uppdrag.

Hennes yrkande
Ellinor Grimmark har yrkat att tingsrätten förpliktar Regionen att till henne utge skadestånd med 80 000 kronor för kränkning av hennes samvetsfrihet och religionsfrihet.
Diskrimineringsersättning med i första hand 180 000 kronor.

DO ogillade fallet
Fallet har tidigare varit uppe hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) som beslutade att inte gå vidare. DO menade att det inte handlade om diskriminering att neka barnmorskan anställning på sjukhusen.

Tingsrättens dom
Även Jönköpings Tingsrätt valde att gå på DO:s sida och därför förlorar Grimmark. Hon ska nu ersätta Region Jönköpings län för rättegångskostnader med 925 854 kr, varav 836 000 kr avser ombudsarvode.

Detta har hänt:
Ellinor Grimmark har varit anställd vid region Jönköpings län sedan 2010.
Hon var tillsvidareanställd som legitimerad sjuksköterska vid Geriatrik- och rehabiliteringskliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö fram till februari 2015.

Fick inget jobb
Våren 2013 genomförde Ellinor Grimmark en praktik på Höglandssjukhusets kvinnoklinik.
Hon gjorde en förfrågan om sommarjobb våren 2013 till Höglandssjukhuset.
Hon underrättade sjukhuset att hon inte kunde vara med och genomföra någon slags abort på något sätt. Detta på grund av sin tro och livsåskådning. Hon fick besked om att hon blev nekad anställning den 23 april 2013. Orsaken var att arbetsgivaren inte kunde ta någon särskild hänsyn till en arbetstagares önskemål om vilka patienter man kan ta hand om, utan alla måste hjälpas åt. Ellinor Grimmark har gjort gällande att det i detta sammanhang gjorts kränkande uttalande mot henne av vårdenhetschefen.

Inga undantag
Ellinor Grimmark gjorde en förnyad ansökan om arbete den 20 november 2013. Den 21 november 2013 fick Ellinor Grimmark ett svar från Mari-Ann Österberg. Av svaret framgick att Höglandssjukhusets kvinnoklinik är en alldeles för liten klinik för att skapa undantag för vilka arbetsuppgifter som kan utföras och att alla barnmorskor måste vara beredda att möta kvinnor i olika abortsituationer. I svaret angavs även att det ur ett bemanningsperspektiv inte är möjligt att ha en barnmorska som endast arbetar på BB.

Måste genomföra alla uppgifter
Ellinor Grimmark skickade i juli 2013 en arbetsförfrågan till Ryhov. I arbetsansökan uppgav hon att det enda jobb hon inte kunde utföra var aborter. Detta på grund av sin tro och övertygelse. Den 20 december 2013 fick Ellinor Grimmark svar från verksamhetschefen vid kvinnoklinken, Birgitta Gustavsson Borg, av vilket det framgick att Ellinor Grimmark inte var aktuell för anställning med hänvisning till att en anställd måste delta i klinikens samtliga arbetsuppgifter och delta i den rotationstjänstgöring som tillämpas på kliniken.

Anmälde till DO
Ellinor Grimmark har anmält Regionen till Diskrimineringsombudsmannen (nedan DO). DO beslutade att avsluta ärendet den 10 april 2014. DO anförde i sitt beslut sammantaget att omständigheterna i ärendet inte gav anledning att anta att Ellinor Grimmark blivit utsatt för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.