Alla tjänar på biogasen

Enorma utsläpp av växthusgaser skapar en allt varmare planet med oöverskådliga konsekvenser och vi har alla ett ansvar att anta utmaningen och skapa ett hållbart samhälle.

En central del i arbetet är att ersätta fossila bränslen, alltså olja, kol och naturgas med förnybara alternativ, som exempelvis den närproducerade biogasen och andra biobränslen.

Du som enskild person är viktig i detta arbete för att göra det möjligt. Transportsektorn står idag för omkring en tredjedel av växthuspåverkande utsläpp och har därmed en stor möjlighet att genom smarta lösningar minska utsläppen radikalt. Att välja gasdrivna fordon är ett förhållandevis enkelt sätt att drastiskt minska sitt klimatavtryck. Men den närproducerade biogasen för också med sig andra nyttor, vilket är viktigt att tydliggöra för att nyansera diskussionen. Vi på Energikontor Norra Småland, en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att länet ska nå sina miljö- och klimatmål vill förtydliga några av alla de nyttor som biogasen för med sig.

I Jönköpings län produceras biogas idag på tolv platser, varav två anläggningar uppgraderar biogasen till fordonsgas, i Jönköping och i Sävsjö. Biogasen är ett förnybart och i stort sett klimatneutralt biobränsle som kan användas till olika saker, till exempel el- och värmeproduktion, utvinning av vätgas, men det idag mest effektiva användningsområdet är som ersättning för fossila drivmedel inom transportsektorn.

Vid produktion av biogas används inhemska restprodukter, matavfall, gödsel och avloppsslam. Därmed blir detta ett värde för länet. Den totala mängden inhemsk råvara uppgår till minst 95 procent, att jämföra med noll för fossil bensin och diesel och 7-20 procent för biodiesel som RME och HVO.

Resterna vid produktion blir biogödsel som sprids på de svenska åkrarna och sluter därmed kretsloppet.

Biogödsel är en förutsättning för ekologisk odling och efterfrågas allt mer.

– Biogasen är bland de drivmedel som har högst klimatreduktion. När biogasen är tillverkad av gödsel minskar klimatpåverkan med uppemot 120 procent, eftersom det förhindrar läckage av metan som har 20 gånger större klimatpåverkan än koldioxid.

– Biogas är ett biodrivmedel som löser flera miljöproblem samtidigt; minskad klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet (restprodukter blir resurser), förbättrad luftkvalitet, minskad övergödning samt lägger grund för en cirkulär ekonomi.

– Produktion och användning av biogas skapar tillväxt i form av arbetstillfällen och ekonomiska resurser som stannar i länet. En rapport som presenterades i början på mars visar att den totala samhällsekonomiska behållningen av ökad produktion till 300 MWh i länet (vilket finns möjlighet till) kan värderas till minst 86 miljoner kronor. Beräkningen grundar sig på minskade koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringar, minskade utsläpp av partiklar som skadar hälsan, minskade utsläpp av klimatgaserna metan och lustgas från hantering av gödsel samt minskat läckage av kväve från jordbruket som orsakar övergödning. Till det kommer värden som idag inte har värderats, men som vi i en ny undersökning kommer att kunna besvara omkring september i år.

– Biogas bidrar till regionalt energioberoende. Istället för att köpa fossil olja från exempelvis Ryssland och OPEC, möjliggör vi egen energiproduktion. Eftersom Sverige är världsledande på biogas har vi skapat väl utvecklad teknik för produktion, uppgradering till fordonsgas samt fordon. Efterfrågan på denna kunskap gör att vi redan i dag har stor teknikexport och den globala efterfrågan på svensk biogasteknik ökar stadigt.

Det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 förutsätter att vi överger fossil bensin och diesel, och klimatutmaningen kräver att det målet uppnås. Vi måste ställa om hela samhället i mer hållbar riktning. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och att säga att det inte spelar någon roll vad jag gör, är som att säga att du inte kan göra något. Men det är fel. Genom att exempelvis välja en gasbil och köra på biogas istället för fossil bensin och diesel minskar du din egen klimatpåverkan.

Så, bli en klimathjälte du också, välj gasbil och kör på den närproducerade biogasen, då har du åstadkommit mycket.

Energikontor Norra Småland

Carlos Pettersson, verksamhetsledare

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.