Boende i konflikt med Murphy’s – klagar på hög musik

I slutet av 2013 anmäldes puben Murphy’s till miljö- och hälsoskyddsnämnden på grund av en enligt anmälaren alltför hög ljudnivå. Bullret ansågs störa boende i byggnaden ovanför puben.

Mannen som skickat in anmälan anser att lokalen inte är byggd för den typ av musik som spelas på Murphys. Han vill att myndigheter beordrar ägaren att upphöra med den störande verksamheten.

Nu har länsstyrelsen valt att upphäva ett tidigare beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden från 2015. Enligt det beslutet ansågs Murphy’s ljudnivå inte orsaka olägenhet för människors hälsa.

Ljudmätningar har vid flera tillfällen genomförts i anmälarens bostad. Då bullernivån överskridit gränsen vid 25 decibel rekommenderades Murphy’s att genomföra ljudsänkande åtgärder. Dessa åtgärder ansåg anmälaren vara otillräckliga.

Mannen anser att ytterligare ljudmätningar bör genomföras i bostaden. I sitt beslut skriver länsstyrelsen att miljö- och hälsoskyddsnämnden borde ha utrett frågan ytterligare. Detta för att säkerställa om de ljudsänkande åtgärderna gett önskat resultat. Därför återförs ärendet nu till nämnden för fortsatt handläggning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.