Från slutenvård till öppenvård – för patienternas bästa

I Region Jönköpings läns budget 2016 görs flera satsningar inom hälso- och sjukvård. Bland annat görs en förstärkning av primärvården med 30 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter arbetet med att minska kostnaderna inom somatisk vård med 150 miljoner kronor genom att mer görs i primärvård, beroendet av hyrläkare minskas och nya arbetssätt införs.

Bakgrunden är att regionens nuvarande kostnadsnivå inte är hållbar för att klara behovet av utveckling och investeringar kommande år. 2014 gjordes en analys som visade att andelen slutenvård var högre i Region Jönköpings län än genomsnittet i landet. En åtgärdsplan togs fram för att bland annat flytta vård från sluten till öppen vård.

Ekonomiska utmaningar
Region Jönköpings län har en av de mest stabila ekonomierna i landet. Ändå är denna förändring viktig för att möta såväl demografiska som ekonomiska och finansiella utmaningar. Alla landsting och regioner behöver göra förstärkningar av primärvården för att kunna ta hand om patienterna på vårdcentralen istället för på sjukhus.

– Region Jönköpings län har en lägre kostnadsökningstakt än i de flesta andra landsting och regioner, men vi har inte nått åtgärdsplanens mål och ser ännu ingen nedgång i antalet vårdtillfällen i sluten vård, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Resursförstärkning i primärvården
I Region Jönköpings län finns ett behov av att minska med totalt 8 200 vårdtillfällen inom den somatiska vården. För att lyckas med detta behöver inflödet av patienter till akutsjukvården minska. Behoven för cirka 3 200 av de totalt 8 200 vårdtillfällena beräknas kunna tillgodoses inom primärvården, genom den resursförstärkning som fullmäktige beslutat för primärvården.

För att klara en ekonomi i balans behövs arbetssätt som leder till att både antalet vårdtillfällen och kostnader kan minskas.

– I verksamheten finns omkring 7 000 medarbetare och bedömningen är att antalet anställda inom den somatiska vården och dess stödfunktioner måste minska med 300 personer, vilket är den nivå i antal anställda vi hade 2010, säger Mia Frisk.Denna förändring kommer att genomföras genom återhållsamhet i nyanställning i samband med vakanser och vikarietillsättning. Samtidigt görs rekryteringar inom en del bristområden.

Förnyelse och utveckling
För att möta ökande behov inom givna ekonomiska ramar och för att klara kvalitet och säkerhet i verksamheten krävs ständig förnyelse och utveckling.

– Genom att förflytta mer slutenvård till öppenvård, rätt använd kompetens och minskat beroendet av bemanningsföretag kan vi också skapa utrymme för en mer kraftfull kompetens- och lönepolitik, säger Håkan Jansson, regionstyrelsens ordförande. I budget 2016 satsar vi bland annat på utbildning och konkurrenskraftiga löner för sjuksköterskor. Fortsatt satsning på ST-läkare är ett annat viktigt område i kompetensförsörjning.

Både mål och arbetssätt finns i åtgärdsplanen som antogs 2014. Arbetet pågår och i och med satsningen på primärvården och tydliga aktiviteter i verksamhetsområdenas planer tar vi nu nästa steg för att minska kostnaderna för att fortsätta erbjuda invånarna vård av hög kvalitet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.