Debatt. Välfärdspengarna ska ut i verksamheten – inte stanna på Regionens hus

Liksom resten av Sverige står Region Jönköpings län inför ett antal stora utmaningar framöver. Även om arbetslösheten sjunker är den fortfarande för hög. Sjukhusen har svårt att få ihop både sin ekonomi och lösa kompetensförsörjningen för framtiden. Samtidigt har Region Jönköpings län stora styrkor med en generellt stark ekonomi och en bra hälso- och sjukvård med goda resultat. Länet har också ett unikt geografiskt läge som ger goda förutsättningar för fortsatt regional tillväxt och utveckling.

För att fortsätta bygga Region Jönköpings län starkt behöver vi framöver använda oss av det budgetutrymme som finns. Pengarna gör nytta ute i vården och verksamheten – inte inne på Regionens hus. Det är den gemensamma inriktningen i budgetarbetet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer föreslå investeringar i vår gemensamma välfärd i sin budgetmotion i höst. Detta kommer dels finansieras genom de historiskt, kraftigt ökade generella statsbidragen från den rödgröna regeringen med 10 miljarder som beräknas innebära 93 miljoner kronor ytterligare till Region Jönköpings län. Vi ser också att vi behöver ha en väl avvägd balans när det gäller prioriteringar på drift och investeringar.

Utifrån den här inriktningen har partierna kommit överens om tre prioriterade områden: 1) Investera i personalen 2) Investera i bättre hälsa för de mest sjuka och äldre 3) Investeringar i kollektivtrafiken för bättre folkhälsa och miljö.

1. Investera i personalen
Tillgången på kompetent personal är en av välfärdens största utmaningar. För att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt måste kompetensförsörjningen prioriteras, allt annat är resursslöseri!

En bra arbetsmiljö och delaktighet från vår personal är en förutsättning för att Region Jönköpings läns verksamhet ska fortsätta att utvecklas. I dag upplever många medarbetare en hård arbetsbelastning och ett tungt ansvar, vilket riskerar att påverka både kvalitén och säkerheten i verksamheten och medarbetarnas egen hälsa.

Vi vill därför prioritera en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och en god personalpolitik.

2. Investera i en bättre hälsa för de mest sjuka och äldre
Vården behöver bli bättre för de som har de största behoven, de äldre och mest sjuka.
Idag orsakar bristerna i vården personligt lidande för individen. Därför behövs en mer sammanhållen och långsiktigt styrning av vården, en bättre balans mellan primärvård och sjukhusvård samt en bättre samverkan mellan regionen och kommunerna.

Vi vill därför prioritera en bättre hälsa för de mest sjuka och äldre

3. Investeringar i kollektivtrafiken för bättre folkhälsa och miljö
En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik underlättar för människor att studera, arbeta och delta i kultur- och fritidsaktiviteter på annan ort. Det är också en viktig nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför behöver vi aktivt arbeta för att öka resandet och här ser vi att ungdomskortet har varit en framgång. För äldre är det viktigt med en aktiv livsstil för en friskare ålderdom. Här kan det kollektiva resandet spela stor roll.

Vi vill därför införa ett seniorkort för de äldre samt fortsätta satsa på kollektivtrafiken.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.