MUF: Jönköpings län behöver reformer för sammanhållning

Jönköpings län står inför stora utmaningar de kommande åren. Under år 2015 levde 14.3% av invånarna i Jönköpings län i arbetsför ålder på någon form av bidrag. Samtidigt fortsätter Sverige att ha en sluten arbetsmarknad och höga bidrag som håller människor fast i utanförskap. Jönköpings län behöver reformer för att alla människor oavsett bakgrund eller ursprung ska kunna ges möjlighet att bygga sina egna liv av egen kraft. De reformer som behövs kan beslutas om både på nationell nivå såväl som på kommunal nivå.

Skärp och bredda aktivitetskraven

Redan idag tillämpar de flesta kommuner i Jönköpings län någon form av motprestation från de personer som erhåller försörjningsstöd. Dessa behöver skärpas och breddas. Alla arbetssökande ska förväntas söka jobb samt stå till arbetsmarknadens förfogande genom att göra sig anställningsbar. Nyanlända ska delta i språkutbildningar och samhällsorientering, detta för att ta ett första steg in i vårt samhälle. När exempelvis 17.4% av invånarna i Nässjö kommun lever på någon form av bidrag så behöver krafttag tas omgående. Jönköpings läns kommuner behöver införa, skärpa och bredda aktivitetskraven.

Sänk skatterna
Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Jönköpings läns genomsnittliga totala skattenivå (kommunal + landstings/regionskatt) är 32,90%, vilket är högre än riksgenomsnittet på 32,10%. Höga skatter gör det mindre lönsamt att arbeta och höga skatter kombinerat med höga bidrag gör det många gånger mer fördelaktigt att inte söka sig till arbetsmarknaden. Det här måste förändras. Regeringen skriver i sin egna budget att skattehöjningar leder till minskad sysselsättning. Sverige behöver fler människor som arbetar, inte färre. Ett jobb måste löna sig för alla. Jönköpings läns genomsnittliga totala skattenivå behöver sänkas till att åtminstone ligga strax under riksgenomsnittet.

Reformera arbetsmarknaden

Höga ingångslöner kombinerat med en omodern arbetsmarknad hindrar människor från att få det första jobbet. Lagen om Anställningsskydd (LAS) behöver reformeras, inte avskaffas, för att vara anpassad till 2010-talets arbetsmarknad. Dagens arbetsmarknad kräver mer flexibilitet och delningsekonomins framväxt, och dess möjligheter, kommer innebära att försörjningsmoment som tidigare aldrig funnits nu kommer att finnas. Samtidigt behöver fler människor lära sig jobbet på jobbet och därför behöver en ny anställningsform införas där man kombinerar jobb till en lägre ingångslön med utbildning. På så vis kan fler unga och utrikes födda få sitt första jobb och därmed en fot in på arbetsmarknaden.

Hittills har regeringen inte gjort några reformer för att möta Sveriges och Jönköpings läns utmaningar. År 2020 väntas över 1 miljon människor att vara i utanförskap. Inför detta står Stefan Löfven handfallen. Vi har här presenterat konkreta förslag för att möta framtiden och för att motverka utanförskap, bidragsberoende och arbetslöshet.

Målet för politiken måste vara att fler människor ska kunna bli självständiga, att fler ska kunna växa av egen kraft genom egen förmåga och att fler ska kunna få sitt vardagspussel att fungera. Så bygger vi ett Jönköpings län som håller ihop – inte bara för ett fåtal utan för alla.

Jonas Ericson
Distriktsordförande
MUF Jönköpings län

Anton Eriksson
Förste vice distriktsordförande
MUF Jönköpings län

Tobias Pettersson
Andre vice distriktsordförande
MUF Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.