Vi ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion

Vi ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion!

För att lyckas med det man vill uppnå är det viktigt att sätta upp mål, tydliga mål för vad man vill åstadkomma med politiken. Moderaterna tillsammans med Alliansens har som mål att Region Jönköpings län blir Sveriges fjärde tillväxtregion. 

För en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet krävs att tillväxten också sker utanför våra tre storstäder. Vår region har bra förutsättningar för att växa med ett strategiskt geografiskt läge mellan storstadsregionerna. Nya stambanor för höghastighetståg genom vår region kommer att minska restiderna rejält till Stockholm, Göteborg, Malmö och andra större städer utmed banorna. Jönköping blir en naturlig och attraktiv knutpunkt mellan Sveriges storstäder. Med en upprustning av nuvarande järnvägsnät skapas bra anslutningar och resmöjligheter för hela vår region. Korta restider öppnar både för en större arbetsmarknad och fler företagsetableringar. 

Konkurrenskraften ökar med satsningar på infrastruktur. Regionen har en viktig uppgift att utöva påtryckningar gentemot regeringen och riksdag och verka för att få till nödvändiga investeringar.   

I förhållande till många andra regioner har vi i vår region en omfattande tillverkningsindustri och en stark entreprenörsanda. Detta är tillgångar som vi behöver slå vakt om och utveckla för framtiden. En utmaning för vår region är att växa inom tjänste- och kunskapsföretagande ett område där vi är svagare än andra. För att växa där behöver vi öka attraktiviteten med insatser som stödjer innovationer och nyföretagande.  Här väger förutsättningarna att hitta rätt kompetens och utbildad personal tungt vid etablering. Regionen ska arbeta tillsammans med

Jönköping University och andra utbildare med åtgärder som stärker kompetensförsörjning och höjerutbildningsnivå i regionen.

I slutet av oktober beslutade vi i regionfullmäktige om kommande års budget. I den avsätts 27,5 miljoner kr som tillsammans med statliga och Eu medel ska användas för att främja tillväxtarbetet i regionen. Prioriteringen ligger på arbetsmarknad/näringsliv, utbildning/forskning, attraktivitet och infrastruktur.

Arbetet med handlingsplaner för tillväxtfrågorna drar nu igång i bred samverkan med många andra viktiga aktörer i regionen. Och målet är att vi ska bli den fjärde tillväxtregionen.

Malin Wengholm Regionråd (M), ordförande i ANA (nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.