Kommuner i Jönköpings län kan spara 580 miljoner på energieffektivisering

En kommun som tar ett helhetsgrepp på energieffektivisering i sina fastigheter kan i genomsnitt spara 60 miljoner kronor under en tioårsperiod. 

Ändå har bara ett fåtal av kommunerna i Jönköpings län tillvaratagitpotentialen. Det framgår av en ny rapport som Siemens har låtit konsultföretaget Profu ta fram. 

– Det är möjligt att snabbt minska energikostnaderna i kommunägda bostäder och lokaler. Kommunerna i Jönköpingslän skulle kunna spara 580 miljoner kronor på 10 år och minska koldioxidutsläppen med 193 000 ton, säger Krister Lohman, Sverigechef Building Performance & Sustainability på Siemens.

Siemens har genom enkäter och djupintervjuer undersökt hur kommuner arbetar med energieffektivisering i de egna fastigheterna. Undersökningen fokuserar på hur kommunerna utnyttjar energitjänster som finansieras med hjälp av garanterade framtida energibesparingar. Enligt undersökningen har hittills bara 2 av 9 deltagande fastighetsförvaltningar och inget av 11 bostadsbolag i Jönköpings län utnyttjat sådana energitjänster. 

– Genom att ta ett samlat grepp på energieffektivisering kan fler åtgärder bli lönsamma och genomföras snabbare. För kommunerna i Jönköpings län skulle besparingen motsvara 120 lärartjänster, säger Krister Lohman.

Ökat politiskt fokus lyfts av respondenterna i undersökningen fram som något som kan komma att bidra till ökade investeringar framåt. 

– Enskilda tjänstemäns engagemang är viktigt för effektivisering, men det krävs en tydlig politisk viljeinriktning för att få fart på arbetet, säger Krister Lohman.

Rapporten ”EPC i kommunernas energiarbete”, som tagits fram av konsultföretaget Profu på uppdrag av Siemens, baseras på en enkätundersökning bland 332 beslutsfattare inom kommunala fastigheter och allmännyttiga bostadsföretag i Sverige samt totalt 500 beslutsfattare i Danmark, Norge och Finland. Enkäterna har följts upp med djupintervjuer. 

-----

No more pages to load