Kai Wärn, VD och koncernchef för Husqvarna group Foto: pressbild

Husqvarnas omsättning ökade

“Trenden av stadiga förbättringar fortsatte in i det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet, säger Kai Wärn, VD och koncernchef.

– Koncernens rörelseresultat ökade med 22% och rörelsemarginalen ökade med 0,6 procentenheter till 5,5%, trots negativa effekter från förändringar av valutakurser. Det accelererade förbättringsprogrammet (AIP) fortsatte att leverera resultattillväxt och marginalåterhämtning säger Kai Wärn, VD och koncernchef för Husqvarna group.

– Nettoomsättningen, justerad för valutakursförändringar, ökade i högmarginaldivisionerna Husqvarna, Gardena och Construction. Som en konsekvens av att prioritera marginal före intäkter fortsatte omsättningen att minska för Consumer Brands, vilket resulterade i en oförändrad omsättning för koncernen totalt.

– Säsongen för bevattningsprodukter var särskilt stark, vilket resulterade i en försäljningsökning på 19% under kvartalet och därmed förbättrat rörelseresultat och marginal för Gardena. Consumer Brands minskade sin säsongmässiga förlust och marginalen återhämtade sig till följd av att minskade materialkostnader kompenserade för den negativa effekten av lägre volymer och valutaeffekter. Construction fortsatte på sin väg av lönsam tillväxt, medan Husqvarna-divisionen påverkades negativt av lägre produktionsvolymer, valuta och en ogynnsam produktmix, vilket resulterade i lägre resultat för kvartalet.

– Det accelererade förbättringsprogrammet lanserades för två år sedan med målsättningen att fördubbla rörelsemarginalen till 10% för 2016. Programmets aktiviteter löper till slutet av detta år och levererar resultat utöver de initiala förväntningarna. Det 12 månaders rullande rörelseresultatet har nästan fördubblats och om man exkluderar valutaeffekten genom att räkna med valutakurserna från starten av programmet 2013, skulle motsvarande rörelsemarginal uppgå till omkring 9,5% jämfört med rapporterade 8,2%.

– Den negativa valutapåverkan kommer att fortsätta in i nästa år då valutasäkringarna inte längre kommer att kompensera för den negativa transaktionseffekten. Det betyder att vi, trots de förbättringar vi redan sett av AIP, inte kommer att kunna nå rörelsemarginalmålet om 10% för 2016. Ytterligare åtgärder för att säkerställa en fortsatt positiv resultatförbättring, utöver AIP, för 2016 och framåt har redan definierats, såsom den nyligen kommunicerade konsolideringen inom tillverkning och logistik. Med dessa åtgärder strävar vi efter att kompensera för negativ valutapåverkan, ytterligare förbättringar av rörelsemarginalen samt lägga grunden för nästa steg i Husqvarna Groups utveckling – investeringar i aktiviteter för att främja lönsam tillväxt, avslutar säger Kai Wärn, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet:

  • Nettoomsättningen ökade med 8% till 7 307 Mkr (6 785). Justerat för valutakurseffekter var omsättningen oförändrad.
  • Rörelseresultatet ökade med 22% till 405 Mkr (332), inklusive cirka -60 Mkr i negativ valutapåverkan.
  • Rörelsemarginalen ökade till 5,5% (4,9).         
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,34 kronor (0,35).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 1 539 Mkr (1 330).           
  • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,50 (0,50).

-----

No more pages to load