Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors

För årets första nio månader blev omsättningen 2 % under 2014 och orderingången hamnade i paritet med föregående år. 

Office & Home Interiors nettoomsättning låg 6 % under föregående år medan Public Interiors nettoomsättning blev 7 % bättre än de första nio månaderna 2014. Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,4 mkr (8,5) under tredje kvartalet och till 17,7 mkr (19,5) under de första nio månader, vilket innebar en ackumulerad rörelsemarginal på 3,3 % (3,6). Orsaken till det tappade rörelseresultatet i kvartalet härrör framför allt till volym-nedgången i det norska dotterbolaget Fora Form, samt kostnader av engångskaraktär.

Resultat före skatt under perioden januari-september har förbättrats tack vare ett positivt finansnetto. Under kvartalet har beslut fattats att flytta Ire Möbel ABs produktion i Tibro till Lammhult, med en beräknad årlig nettobesparing om cirka 7 mkr, med full effekt från 2017.

VD och koncernchef Fredrik Asplund kommenterar: ”Tredje kvartalet har fortsatt präglats av nedgången i den norska marknaden, vilket har påverkat det norska dotterbolaget Fora Form negativt. Andra delar inom Office & Home Interiors, framför allt Lammhults Möbel har dock gått mycket starkt i kvartalet. Affärsområdet Public Interiors har också gått starkt i tredje kvartalet med förbättrad nettoomsättning och rörelseresultat. Koncernens resultat i kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär med cirka 1,1 mkr. Trots detta, liksom betydande volymnedgång i Norge, gör koncernen ett rörelseresultat om 5,4 mkr, tack vare fortsatt god kostnadskontroll och effekter av genomförda besparingar”.

Nettoomsättning 534,3 mkr (545,5), varav tredje kvartalet 161,0 (170,0)
Rörelseresultat 17,7 mkr (19,5), varav tredje kvartalet 5,4 mkr (8,5)
Resultat per aktie före och efter utspädning 1,43 kr (1,26), varav tredje kvartalet 0,49 kr (0,54)
Orderingång 533,6 mkr (534,5), varav tredje kvartalet 140,0 mkr (149,2)
Orderstock 115,4 mkr (117,8)

-----

No more pages to load