Ökat förtroende för polisen

Förtroendet för polisen har ökat enligt Brås Nationella trygghetsundersökning, NTU. Förtroendet är på den högsta nivån sedan mätningarna inleddes år 2006.

Undersökningen visar att 65 procent av de svarande har stort eller mycket stort förtroende för polisens sätt att sköta sitt arbete. Förra året var andelen 61 procent.

– Det är mycket viktigt att allmänheten har ett högt förtroende för polisen. Men vi kan inte slå oss till ro med detta. Polisens pågående omorganisation ska stärka den lokala polisnärvaron, vilket ökar möjligheten att öka förtroendet ytterligare, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Enligt NTU känner sig 85 procent av svenskarna trygga när de går ut i bostadsområdet sent på kvällen, vilket ligger i linje med nivån under de senaste åren. Könsskillnaderna är dock stora. Andelen som känner sig otrygga ute på kvällen i sitt område är 7 procent bland män och 25 procent bland kvinnor.

I undersökningen ställs också frågor om brottsutsattas erfarenheter av polisen. Resultaten liknar de från föregående år. Tre av fyra av de brottsutsatta är nöjda med polisens bemötande och tillgänglighet, hälften är nöjda med informationen om det egna ärendet och ungefär vart tredje är nöjd med polisens effektivitet.

– Det visar att vi måste fortsätta insatserna för att öka kvaliteten och effektiviteten i den brottsutredande verksamheten. Vi har satt igång ett stortutvecklingsarbete som kommer att ge resultat på sikt, säger rikspolischef Dan Eliasson.

-----

No more pages to load