Häggebergs och Brunstorps vattenverk hämtar dricksvattnet från Vättern. Foto: Emeli Appelberg

Jönköpings vattenverk klassas som riksintressen

Jönköpings två vattenverk Häggeberg och Brunstorp har nu blivit klassade som riksintressen för vattenförsörjningen. Det betyder att de är mycket viktiga för vårt dricksvatten.

Havs- och vattenmyndigheten tar fram områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för vattenförsörjning, utifrån uppsatta kriterier och underlag från länsstyrelserna. Ett förslag på 28 riksintressen skickades ut i mars för samråd till berörda myndigheter och huvudmän för anläggningarna, och den 16 september togs beslutet. Det står nu klart att Häggebergs och Brunstorps vattenverk ingår i riksintresset. 

Dessa kriterier uppfylls

De kriterier som Häggebergs och Brunstorps vattenverk bedöms uppfylla är att de nyttjas eller kan nyttjas av många människor, de har stor kapacitet och god kvalitet, de löper liten risk att påverkas av klimatförändringar och de behövs som reserv eller för framtida användning.

Dessutom är de båda vattenverken sammankopplade och kan fungera som reserv för varandra. De båda vattenverken förser tillsammans ca 130 000 personer med dricksvatten. Vättern som dricksvattentäkt är förstås också avgörande, men nuvarande lagstiftning medger inte att vattenresurser i sig kan utgöra riksintresse, utan enbart anläggningarna.

– Det är mycket glädjande att våra vattenverk nu har fått statusen riksintresse, säger verksamhetschef Roger Rohdin, tekniska kontoret. Det innebär att dricksvattnet kommer att visas större hänsyn i samband med förändringar i samhället.

-----

No more pages to load