De äldre är nöjda med personalens bemötande

Överlag ger de äldre kommunen höga betyg i årets brukarundersökning.

För att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg genomför Social-styrelsen varje år brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre skriver Jönköpings kommun i ett pressmeddelande.

Årets resultat visar att Jönköpings kommun inom de flesta områdena ligger bättre till än övriga riket. På många punkter har kommunen också bättre resultat än tidigare år.

Ett förbättringsområde som äldreomsorgen kommer att arbeta vidare med är att nå ut med informationen om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Detta trots att resultatet är

högre än snittet i riket för både hemtjänsten och äldreboenden. Synpunkter och klagomål är en del av äldreomsorgens förbättringsarbete.

Hemtjänst

Av de äldre som har hemtjänst i Jönköpings kommun svarade 1 126 personer, vilket är 72,4% av de tillfrågade.

Högst andel positiva svar får hemtjänsten när det gäller personalens bemötande.

98 % upplever att de får ett bra bemötande av personalen, vilket kan jämföras med 91 % 2013 och rikets 89 %.

95 % är sammantaget nöjda med hemtjänsten, 94 % känner förtroende för personalen och 93 % tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter bra.

Särskilt boende (äldreboende)

Av de som bor på äldreboende i Jönköpings kommun svarade 833 personer, vilket är 64,8% av de tillfrågade.

Högst andel positiva svar ger brukarna som bor på äldreboende personalens bemötande. 95 % upplever att de får ett bra bemötande från personalen.

91 % känner sig trygga på sitt äldreboende, 87 % känner förtroende för personalen och 87 % har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov.

Den sammantagna nöjdheten med äldreboendet ligger på 87%.

Krister Leimola
krister.leimola@jmini.se

 

-----

No more pages to load