Temabild Foto: Wikipedia

Strippklubbsägare dömd för skattebrott

En man från södra Sverige som tidigare har ägt en strippklubb i Jönköping har nu dömts i Jönköpings tingsrätt för flera skattebrott. Mannen har under hela rättsprocessen hållit sig borta och inte medverkat under förhandlingarnas gång. 

Den 29-årige mannen döms för två bokföringsbrott, två fall av försvårande av skattekontroll och ett fall av skattebrott.
Mannen frikänns dock i 15 fall från skattebrott. 

Stod som ensam ägare
29-åringen var ensam ägare i ett bolag från den 8 september 2011 till den 2 november 2012. Verksamheten i bolaget bestod av nattklubb med striptease och bedrevs i Jönköping, men sattes i konkurs under våren 2014.  

Har inte bokfört
Åklagaren skrev i åtalet att 29-åringen ska ha undanhållit sammanlagt 1,8 miljoner kronor. Mannen har inte bokfört inkomster på 1,4 miljoner kronor, löner på drygt 270 000 kronor, samt arbetsgivaravgifter på 250 000 kronor.  

Fick en “springpojkslön”
Mannen har, utöver det som framgår av polisförhören, genom sin försvarare uppgett följande. Han har inte drivit den aktuella verksamheten. Han fick en “springpojkslön” av XX. Själv fick han inte tillgång till underlagen i verksamheten. Det var XX som la beslag på pengarna i verksamheten och det är även XX som har delat ut pengarna till dem som förtjänat dem.

Bodde på klubben
29-åringen bodde i samma hus som klubbens verksamhet bedrevs eftersom han då var arbetslös. I övrigt har han gjort vissa inköp, såsom vissa drycker, hämtat och lämnat pengar och lämnat bokföringsmaterial. XX ville inte att han skulle “lägga sig i” verksamheten i övrigt. Han har inte skrivit på vare sig hyreskontrakt eller anställningsbevis. Vissa av deklarationerna, med hans underskrift, är det han som har undertecknat, dock inte alla. Det är XX som har bett honom att skriva under. Deklarationen som finns på sidan 31 i förundersökningsprotokollet hade XX fyllt i alla uppgifter i varefter han ombads att skriva under, vilket han gjorde. Han nekar därför till samtliga brott. 

“Hade koll på tjejerna”
Av förhöret med skatterevisorn, som varit på två kundbesök på klubben, framgår att det funnits en person vid namn Patrik på klubben som uppgett sig vara klubbens tidigare ägare. Skatterevisorn har vidare berättat att han träffat 29-åringen som sagt sig vara klubbens ägare och talat med honom om vilka brister som fanns när det gällde bokföring i bolaget. Enligt skatterevisorn sa 29-åringen att XX hjälpte till i bolaget och hade “koll på tjejerna”.

Agerade med uppsåt
Rätten menar att det av utredningen framgår att 29-åringen måste ha varit medveten om sitt handlande. Han ska därför anses ha agerat uppsåtligen. Åtalet för bokföringsbrott är därmed styrkt och han ska dömas för det brottet.

Brottet är styrkt
Tingsrätten finner också mannen skyldig till försvårande av skattekontroll genom att han har åsidosatt upphov till fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt skulle försvåras. Även åtalet för försvårande av skattekontroll är därmed styrkt. Brottet ska bedömas som åklagaren har gjort och mannen ska dömas för den åtalade gärningen.

Rätten och åklagarsidan överens
29-åringen är tidigare endast lagförd för trafikförseelser. Han lever under ordnade förhållanden och det finns inte anledning att befara att han på nytt kommer att begå brott. Åklagaren har yrkat att påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med ett bötesstraff eftersom det har gått lång tid sedan brotten begicks. Tingsrätten delar den bedömningen. Påföljden ska bestämmas till villkorlig dom i förening med böter på totalt 4 000 kronor. 

Kom aldrig till rätten
29-åringen anlände aldrig till huvudförhandlingen. Han har delgivits kallelse till huvudförhandlingen med upplysning om att målet kan komma att avgöras i hans utevaro om han inte inställer sig till förhandlingen.

För dyrt att anlända till rätten
Han har uppgett att han inte avser att inställa sig till huvudförhandlingen av kostnadsskäl, då han får resa långt från det asiatiska land som han i dagsläget bor i. Advokaten har haft en kontakt med 29-åringen via e-post den 14 januari 2016 där han meddelat advokaten att han inte hade för avsikt att komma till huvudförhandlingen. Efter det har försvararen inte lyckats få någon kontakt med mannen. 

-----

No more pages to load