Foto: Mattias Landström / Pixabay

Trots extravak – vårdpersonal missade att patient dog

En patient som vårdades på Länssjukhuset Ryhov försämrades utan att det upptäcktes av personal. Trots extravak uppmärksammades inte att patienten avled och några försök till återupplivning kunde därför inte vidtas.

Patienten vårdades på Länssjukhuset Ryhov på grund av stroke. Under vårdtiden försämrades patienten och vårdades några dagar på intensivvårdsavdelning på grund av lunginflammation.

När patienten åter vårdades på vårdavdelning försämrades patienten igen, utan att det uppmärksammades av personalen. Trots extravak märkte inte personalen att patienten avled och man kunde därför inte genomföra några återupplivningsförsök.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria och utretts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har nu bedömt att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet har därför avslutats.

Om Lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Syftet med lagen är framför allt att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och närstående får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Vårdpersonalen inom Region Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Enligt regionens uppskattning leder omkring 60 av dessa till anmälan enligt lex Maria.

Källa: Region Jönköpings län

 

-----

No more pages to load