Kabe ökade omsättningen

Kabe har redovisat kvartalsrapporten.

Nettoomsättning och resultat – Tredje kvartalet 2015

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 436 Mkr (304), en
ökning med 43 %.

Alla verksamhetsdelar inom koncernen har ökat omsättningen
under kvartalet. För KABE Husvagnar har det varit en viss förskjutning av utleveranser från andra till tredje kvartalet, på grund av brand hos en leverantör.

Ordervolymen för samtliga verksamheter utvecklas positivt och
personalstyrkan i produktionen utökas successivt.

Rörelseresultat och rörelsemarginal
Rörelseresultatet uppgick till 26 Mkr (21), en ökning med 24 %.
Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 % (6,8).
Den lägre rörelsemarginalen beror på negativa valutaeffekter.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 1 Mkr (-1).

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27 Mkr (20), en
ökning med 35 %.

Skatt
Skatten uppgick till -5 Mkr (-4) motsvarande en skattesats på
22 % (22).
Periodens resultat
Resultatet efter skatt uppgick till 22 Mkr (16).

Koncernens verksamheter är marknadsledare i Norden inom sina
respektive marknadssegment.

Kvartalsrapport Januari – september 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 1 299 Mkr (1 060).
• Resultat efter skatt uppgick till 67 Mkr (57).
• Resultat per aktie var 7:40 (6:39).
• Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (76).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,6 % (7,1).
• Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

-----

No more pages to load