Läsarnyhet. Dag Hammarskjöldstiftelsen har haft årsmöte

Läsarnyhet. Torsdagen den 16 mars hade Dag Hammarskjöldstiftelsen förlagt sitt årsmöte till Per Brahegymnasiets personalrum. Stiftelsens bildades 1982 med 28 medlemsorganisationer och alla har en styrelseplats, men sedan dess har 10 medlemsorganisationer avsagt sig styrelseplats och en organisation har upphört.

Vid årsmötet deltog 21 styrelseledamöter. Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda på olika sätt främja världsförståelse, internationellt samarbete och fred i tecknet av hederlighet, medmänsklighet, objektivitet och politisk neutralitet

Till ordförande i presidiet valdes stiftelsens ordförande Anders Hulusjö och Eber Fransson till sekreterare. Under året har styrelsen sammanträtt två gånger och arbetsutskottet fem gånger Vid årsmötet den 1/3 fick AU i uppdrag att undersöka möjligheterna att ombilda stiftelsen till ideell förening.

Vid det extra årsmötet den 24/10 på Jönköping University beslöt styrelsen enhälligt att ombilda stiftelsen till förening. För att förslaget ska kunna godkännas krävs ytterligare ett årsmötesbeslut. Vid det offentliga mötet efter årsmötet medverkade Marco Nilsson med föreläsningen “Terrortaktiker, radikaliseringsprocesser och svenska jihadister”.

Vid detta årsmöte skulle styrelsen på nytt fatta beslut om godkännande att ombilda stiftelsen till ideell förening, men styrelsen var nu inte enig och därmed föll förslaget. Ordförande i stiftelsen är enligt stadgarna fullmäktiges ordförande. Till vice ordförande valdes Mats Almlöw, kassaförvaltare Per Hansson, Eber Fransson sekreterare och verkställande ledamot och Gunnel Hall vice sekreterare. I Arbetsutskottet omvaldes Mats Almlöw till ordförande och övriga ledamöter är Eber Fransson, Gunnel Hall, Per Hansson, Maria Hansson och Inger Kallings. Inger Gustafsson fick nytt förtroende att vara sammankallande i valberedningen tillsammans med Fredrik Hammarskjöld och Johan Nordangård. Verksamhetsplanen godkändes.

AU har varit i kontakt med Region Jönköping för samarbete och gemensamma kriterier är demokratibegreppet och internationella frågor. Även Jönköping University är intresserade av samarbete kring internationella frågor.

Vid stiftelsens bildande var målsättningen att dela ut stipendier till ungdomar för att kunna besöka FN-högkvarteret I New York och att anordna fredsseminarier på hemmaplan. Nu ska detta aktualiseras på nytt.

-----

No more pages to load