Gränna- och Visingsöbor har väntat i många år på en ny infart till Gränna och nu är det nära. Här i hörnet av Skiftesvägen och Lars Hillings Gränd kommer vägen att gå från en rondell och ut över gärdena och förbi campingen till Amiralsvägen. Foto: Hans Järeby

Så ska turistparadiset växa – brännheta framtidsfrågan nära lösning

Många Gränna- och Visingsöbor är överens. Nu måste en ny infartsväg byggas om Gränna ska växa och utvecklas. En ny väg har man planerat sedan mars 1939 för att avlasta Per Brahes paradgata, Brahegatan.

Nu har man kommit en bra bit på väg och den norra delen av den nya vägen vann laga kraft 2013. Nu handlar det om den södra delen av infartsvägen som nu är ute på samråd till den 21 december. Om inga överklagande kommer in, kan detaljplanen vinna laga kraft och antas hösten 2018.

–Vi börjar detaljprojektera efter årsskiftet så att den delen är klar när detaljplanen vunnit laga kraft och man kan påbörja anläggningen av den nya infartsvägen. Det finns 47, 5 miljoner anslagna i VIP:budgeten för den här nya infarten som skall avlasta Brahegatan från tung trafik, säger Fredrik Nykvist på  Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning.

Enligt Fredrik Nykvist så måste man bygga hela vägen på en gång. Skulle man bygga den södra delen enbart skulle, man leda trafiken in på Skiftesvägen/Gärdesvägen och förbi Ribbaskolan och det är inte särskilt lyckat.

Trafikfarligt elände

–Skulle trafiken ledas in där blir det ett trafikfarligt elände genom ett villaområde förbi två förskolor och förbi Ribbaskolan, en gata som idag är starkt trafikerad. Därför anser jag att hela vägen skall byggas samtidigt. Tänk vad generöst det blir för alla som kommer söderifrån in i Gränna. De erbjuds valmöjlighet. Den som vill orientera sig om butikerna utmed Brahegatan väljer att åka mot centrum och den som vill mot Visingsö eller direkt till Campingen väljer att åka mot hamnen, säger Roland Segerson.

Alla vill dock inte ha en ny väg över gärdena. Men i många år har man varit överens om en ny infart, men inte fått gehör för att den skall byggas. Nu finns det två sidor, en för och en emot. En grupp har med en namninsamling protesterat mot en ny väg.

– De verkar i första hand vara intresserade av den förlorade vättervyn och att vägen skulle stänga av möjligheten att komma ner till Vättern. Vyn över Vättern, kan väl ingen hindra och möjligheten att komma ner till sjön idag, hur är den. Hela området är fyllt av odlade gärden, inte springer man över där, säger Roland Segerson

Protestlistorna har fått Petra Ring, anläggningsansvarig på Gränna Camping, att reagera och menar att det varit många turer fram och tillbaka om den nya vägen. Men det är en sak hon reagerar extra starkt över.

Välkomnar den nya infarten

–Vi på Gränna Camping finner det märkligt hur någon eller några kan prata i vår sak och föra vår talan och påstå att vi är emot vägsträckningen. Vi är självklart för att den nya vägsträckningen byggs eftersom den gör det enklare och smidigare för våra gäster att ta sig till och från vår camping. Vi ska också komma ihåg att beslutet är taget i full demokratisk anda och har vunnit laga kraft, säger Petra Ring.

När Gränna Näringslivsförening bildades 2006 gjordes en beräkning över hur mycket Gränna behövde växa och man kom fram till att 4 000 invånare var en bra siffra för at bibehålla eller öka handeln och den samhällsservice (vårdcentral, apotek med mera) man har i dag.

Turismen viktig för Gränna

–Handeln är också en viktig del för permanent boende och tillresande turister. Turismen är en överlevnad för Gränna. Det tror jag vi alla är överens om här i Gränna och på Visingsö, säger Birgitta Norling.

Den nuvarande trafiksituationen påverkar framförallt befolkningsutvecklingen negativt liksom  arbetspendlingen till Visingsö på sikt. Företagare, skolor och institutioner har redan idag problem med att rekrytera personal. Trafikproblemen i Gränna kan vara en anledning till detta, då det blir allt för omständligt att ta sig till och från Visingsö! Andelen fastboende kommer enligt prognoser att minska! Vartannat hus är idag tomt hela vinterhalvåret! Ägs numera av fritidsboende. Detta påverkar service, handel, skolor och föreningsliv negativt på sikt. En ny väg är kanske ännu viktigare för Öborna . De har lite annat att ta hänsyn till och planera efter.

–Det som inte har nämnts i debatten, är den stora trafiken till och från hamnen i Gränna av Visingsöbor och besökande. Alla som bor på Visingsö måste åka genom Gränna på ett eller annat sätt. De flesta har arbetstider, läkarbesök, bokad plats på färjan, med mera att passa, säger Bengt Svensson i Visingsörådet.

Det är många faktorer som gör vardagen svår, bussar hamnar i köer och man missar båten med mera. Genomfarten blir då ett otroligt stressmoment genom den hårt trafikbelastade Brahegatan.

–Vi är oroliga att detta på sikt påverkar vår befolkningsutveckling på ön, eftersom många pendlar till arbetet på fastlandet. De större arbetsplatserna som t.ex. SIS Ungdomshem och Annero äldreboende har svårt att rekrytera personal, då resan till och från Gränna hamn för tidsödande och besvärlig, säger Bengt Svensson.

Man skall inte heller glömma att ön har en stor spannmålsproduktion med en total skörd av 4 000 ton och 2 500 ton gödning och utsäde som också skall transporteras med färja och genom Gränna, enligt Östen Johansson.

Snabbare utryckning

För Räddningstjänsten innebär det här också en möjlighet att komma fram snabbare och inte hindras av en igenproppad Brahegatan. En ny infartsväg kommer också innebära snabbare utryckning, om man samtidigt flyttar Räddningstjänsten till nya lokaler på industriområdet i omedelbar närhet till den nya infartsvägen.

Den södra delen av den nya infarten som nu är ute på samråd till 21 december avser också att möjliggöra för byggnation av nya bostäder i södra delen. Här skall byggas flerbostadshus med 178 lägenheter och 19 enbostadshus som ger Gränna möjligheten att utvecklas.. Infarten beräknas avlasta Jönköpingsvägen och Brahegatan med 40 procent och den nya infarten skulle då få en förväntad trafikmängd om 3 400 fordon sommartid. Infarten sker via en cirkulationsplats i närheten av Axel Madsen polkagriskokeri.

–Den nya infarten ger också möjlighet till en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister både på Jönköpingsvägen och Brahegatan och på den nya infarten som byggs med gång-och cykelväg, skriver styrelsen för Vättervyn 1 och 2.

 

–Vi börjar detaljplanera infarten efter nyår så att det är klart när detaljplanen vinner laga kraft,säger Fredrik Nykvist på stadsbyggnadskontorets trafikavdelning. Foto: Hans Järeby

 

 

Vägbanan i Norra delen från Lars Hillings gränd och bort till Amiralsvägen får ett dike på västra sidan /sjösidan, vägbanan blir 7,5 meter bred, öster om den ett dike på 3,5 meter och öster om den en gång- och cykelbana på 3,5 meter. Mitt för Plantagegränd byggs en GC-väg rakt ner till Vätterstranden. Skiss: Stadsbyggnadskontoret

 

 

Södra delen blir gatubredden 7,5 meter, öster om vägen ett dike 3,5 meter och sedan en gång- och cykelväg på 3,5 meter. Skiss: Stadsbyggnadskontoret 

 

Tidplan

Tidplan Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2016 16 juni STBN- planuppdrag

2017 21 september STBN – beslut om plansamråd 11 oktober-21 december Samråd

2018 April-Maj STBN – beslut om granskning Maj-Juni Granskning Augusti-September STBN – beslut om antagande September Laga Kraft (om inte planen överklagas)

-----

No more pages to load