“Moderaterna har gått bakom ryggen på oss Allianskamrater”

Debatt. “Det är med förvåning, besvikelse och stor irritation som vi ännu en gång kan konstatera att Moderaterna gått bakom ryggen på oss Allianskamrater och slutit en överenskommelse med Socialdemokraterna. Vi kräver nu besked av Moderaterna huruvida de vill fortsätta Allianssamarbetet eller om de tänker lämna detsamma och bilda koalition med (S).”

Det säger kommunalråden Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (L) med anledning av Moderaternas och Socialdemokraternas utspel gällande Brunnstorpsbadet.

Flera av kommunens badanläggningar (badhus och utomhusbassänger) har behov av renoveringar. Därför tillsatte kommunalrådet Carin Berggren (M) en arbetsgrupp inom Alliansen i syfte att ta fram ett förslag på hur badanläggningarnas behov skulle hanteras. Gruppen hade sitt första möte för en och en halv vecka sedan (24/4) och ett nytt möte är planerat till nästa vecka. Arbetsgruppen har precis startat sitt arbete och några beslut om åtgärder vid respektive bad har inte fattats. Även i det pågående budgetarbetet har badanläggningarna diskuterats. Detta utan att Moderaterna har föreslagit det som nu har utlovats av Anders Jörgensson (M).

Moderaterna agerar på samma sätt i dessa frågor som de gjorde i arenafrågan. Mitt under pågående dialog inom Alliansen förhandlar de samtidigt i hemlighet med oppositionen. Att man är överens i budgetfrågorna är avgörande för ett samarbete. Att göra en budgetöverenskommelse med oppositionen är att sätta samarbetet på spel. Att sluta överenskommelse med oppositionen är ibland nödvändigt men det ska då ske genom att hela alliansen deltar.

-Våra partier vill se ett fortsatt Alliansstyre i Jönköping. För att det ska vara möjligt måste Moderaterna nu bestämma sig för vilket samarbete de vill ingå i och därutöver vidta synliga och kraftfulla åtgärder för att den här typen av agerande inte ska upprepas.

De åtgärder som behöver vidtas i våra badanläggningar kommer att vara mycket kostsamma och detta under en period då kommunens budgetläge är historiskt ansträngt. Därför har Allianspartierna varit överens om att frågor rörande de kommunala baden måste behandlas som en helhet. Detta för att alla invånares behov av bra badanläggningar ska kunna tillgodoses på ett rimligt sätt.

-Moderaterna präglas av konflikter och inre stridigheter och i veckan meddelade kommunalråd Carin Berggren (M) att hon lämnar sin post. De är för oss oklart vem som idag har mandatet att företräda Moderaterna och vem som leder partiet. För att allianssamarbetet ska kunna fungera måste Moderaterna lämna besked även i denna fråga. Vem företräder och leder Moderaterna och vem kan sluta överenskommelse med övriga Allianspartier, avslutar Andreas Sturesson, Ann-Marie Nilsson och Anna Mårtensson.

-----

No more pages to load